6.6.2024

Antibioottiresistenssi: hiljainen uhka, joka vaatii toimia

Antibioottiresistenssi on hiljainen, mutta vakava terveysuhka. Sen vaikutukset ulottuvat ihmisiin ympäri maailmaa riippumatta sosioekonomisesta tilanteesta tai muista tekijöistä.

Antibioottiresistenssi tarkoittaa bakteerien kykyä vastustaa antibiootteja, jotka aiemmin olivat tehokkaita niitä vastaan. Se voi johtaa vaikeampiin infektioihin, ja sitä myötä pidempään sairaalahoitoon ja jopa kuolemaan, kun infektioiden pysäyttäminen vaikeutuu. Miten tätä uhkaa voi torjua? Mitä yritykset ja yksilöt voivat tehdä estääkseen antibioottiresistenssiä? Mitkä ovat Tevan toimet lääkeyrityksenä? Yhdessä voimme löytää ratkaisuja ja suojella tulevaisuuttamme.

Antibioottiresistenssi on todellinen terveysuhka

Maailman terveysjärjestö (WHO) on nimennyt antibioottiresistenssin yhdeksi tämän hetken merkittävimmistä terveysuhista 1. Laajamittainen antibioottien käyttö on johtanut antibioottien tehon heikkenemiseen, sillä bakteerit ovat muodostaneet vastustuskyvyn eli resistenssin antibiooteille. Infektiot, jotka johtuvat bakteereista, loisista, viruksista ja sienistä, voivat ilman tehokkaita antimikrobisia lääkkeitä aiheuttaa kuolemaan johtavia epidemioita. Tavanomaiset taudit, kuten keuhkokuume tai leikkausalueen infektio voivat muuttua hengenvaarallisiksi ja monille ihmisille elintärkeät hoidot, kuten elinsiirrot ja syöpähoidot, muuttuvat huomattavasti vaarallisemmiksi. Ihmisiä koskevan infektioriskin lisäksi maailmanlaajuinen ruokaketjumme on vaarassa, sillä liiallinen antibioottien käyttö tuotantoeläimillä edistää resistenssin leviämistä 4.

Antibioottiresistenssin vastaiset toimet

Suurimmat tekijät antibioottiresistenssin lisääntymiseen ovat antibioottien väärinkäyttö ja ylikäyttö, joten antibioottiresistenssin torjuntaan voi osallistua jokainen 5. Pienillä teoilla voi olla suuria vaikutuksia, ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on mahdollista tehdä niin yksilön, terveydenhuollon ammattilaisen kuin lääkeyritysten toimesta.

Yksilö

Tärkeimmät tekijät yksilön näkökulmasta ovat infektioiden ehkäisy, resistenttien bakteerien leviämisen estäminen sekä antibioottien vastuullinen käyttö 2. Lääkekuurin syöminen vain tarpeeseen ja ohjeiden mukaisesti sekä käyttämättömien antibioottien palauttaminen apteekkiin ovat osa vastuullista käyttöä. Lisäksi rokotuksista huolehtiminen, ruuan perusteellinen kuumentaminen ja hyvästä ruoka- ja käsihygieniasta huolehtiminen ovat pieniä, mutta tärkeitä tekoja.

Terveydenhuollon ammattilaiset

Terveydenhuollon ammattilaisilla on vastuullinen rooli kaikissa hoitoketjun vaiheissa 2.

Lääkkeen määrääminen

 • Infektioiden hoito Käypä hoito -suositusten ja työpaikan ohjeistuksen mukaisesti.
 • Vain näyttöön ja testaukseen perustuva mikrobilääkkeiden määräys.
 • Selkeä potilasohjeistus käyttöön ja käytön lopettamiseen.
 • Potilaiden tietoisuuden lisääminen esimerkiksi kertomalla, miksi tavalliseen flunssaan ei tule määrätä antibiootteja.
 • Mahdollisesti resistenttiä bakteeria kantavien potilaiden tunnistaminen sekä tilanteen mukainen hoito ja varotoimet.

Lääkkeen toimitus

 • Apteekeilla on tärkeä rooli tietoisuuden lisäämisessä, seurannassa ja vastuullisen antibioottien käytön neuvonnassa.
 • Vastuullinen lääkkeiden jakaminen kuuluu apteekkien toiminnan kulmakiviin, ja farmasian alan ammattilaiset voivat varmistaa antibiootin oikean annoksen.

Lisäksi käsihygieniasta huolehtiminen koko hoitoketjun ajan on tärkeää.

Julkinen sektori ja lääkeyritykset

Euroopassa tehdään laajaa ja monialaista yhteistyötä teollisuuden, viranomaisten ja tutkijoiden välillä erinäisten hankkeiden muodossa. Yritysten ja tutkimuslaitosten toiminta painottuu erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:

 • Resistenttien bakteerien seuranta, testaus ja tutkimus
 • Uusien antibioottien kehitys
 • Tutkimuksen rahoittaminen
 • Vastuullisen antibioottien käytön edistäminen
 • Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus ja tuki tutkimusten pohjalta
 • Antibioottien ympäristövaikutusten vähentäminen.

Tevan antibioottiresistenssin vastaiset toimet

Antibioottiresistenssin vastainen toiminta on tärkeä osa Tevan ympäristövastuutoimia ulottuen toimintamme kaikkiin osa-alueisiin 3.

1. Yhteistyö

Teemme yhteistyötä terveysjärjestöjen, alan viranomaisten ja terveysyritysten kanssa maailmanlaajuisesti. Teva on muun muassa AMR Industry Alliance -järjestön (AMRIA) jäsen ja toimii sen hallituksessa. Yhteistyö AMRIA:n kanssa on tähän mennessä sisältänyt mm. antibioottituotannon ympäristöriskiarvioiden ja vastuullisten valmistusstandardien kehittämistä sekä antimikrobien käytön ohjaustoimia. Lisäksi Teva oli mukana kehittämässä AMRIA:n ja British Standards Institutionin vastuullisen antibioottien valmistuksen sertifiointiohjelmaa (2023). Sertifikaatti osoittaa valmistajan täyttävän AMRIA:n määrittämät vastuullisen antibioottivalmistuksen vaatimukset. Saksan Ulmissa sijaitseva Tevan antibioottivalmistusyksikkö osallistui sertifikaatin pilottiohjelmaan kahdella valmisteella. Kuudesta yrityksestä kaksi, Teva mukaan lukien, sai kyseisen sertifikaatin.

Teva on yksi AMR Action Fundin perustajajäsenistä. Teva lahjoitti vuonna 2023 yli 400 000 dollaria AMR Action Fundille, nostaen tähän mennessä annettujen lahjoitusten arvon 1,2 miljoonaan dollariin. Teva on sitoutunut lahjoittamaan 8 miljoonaa dollaria AMR Action Fundille 10 vuoden aikana vuodesta 2021 alkaen.

AMR Industry Alliance yhdistää yli 100 bioteknologia-, diagnostiikka-, geneeristen lääkkeiden ja tutkimuspohjaisten lääkeyritysten toimijaa taistelussa antibioottiresistenssiä vastaan.

Toiminnan peruspilarit:

 • Antibioottitutkimukseen investointi
 • Laadukkaiden antibioottien saatavuuden parantaminen maailmassa
 • Resistenssin leviämisen ehkäiseminen
 • Tuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen.

AMR Action Fund on maailman suurin monialainen kumppanuusliitto, joka sijoittaa yrityksiin, jotka kehittävät uusia antimikrobisia hoitoja. AMR Action Fundin tavoitteena on auttaa yrityksiä ylittämään uusien antibioottien kehittämiseen liittyvät tekniset ja taloudelliset haasteet. Toiminnan tavoitteena on saada 2–4 uutta antibioottia käyttöön kuluvan vuosikymmenen aikana.

2. Antimikrobien käytön ohjaustoimet

Antimikrobien käytön ohjaustoimilla pyritään varmistamaan, että antibiootteja ja muita antimikrobisia lääkkeitä käytetään järkevästi ja vastuullisesti. Tämä sisältää esimerkiksi oikean antibiootin valinnan, annostelun ja hoidon keston varmistamisen. Vuonna 2023 Teva lanseerasi Saksassa kampanjan lisätäkseen tietoisuutta antibioottien oikeasta käytöstä. Kampanjassa jaetaan satoja tuhansia digitaalisia viestejä potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tavoitteena on tavoittaa 40 000 terveydenhuoltoalan ammattilaista ja 400 000 potilasta koulutusmateriaaleilla antibioottien vastuullisesta käytöstä vuoteen 2026 mennessä.

3. Ympäristökuorman vähentäminen

Teva on sitoutunut vastuulliseen antimikrobisten lääkkeiden tuotantoon sekä vähentämään näiden tuotannon ympäristökuormaa omissa tuotantolaitoksissaan ja toimitusketjussaan. Arvioimme tällä hetkellä tehtaidemme antimikrobisten lääkkeiden valmistuksen ja käytön mahdollisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja teemme tarvittavia muutoksia niiden vähentämiseksi.

Tehtaamme noudattavat päästöihin ja jätevesiin liittyviä sääntely- ja lupavaatimuksia. Käytämme myös riskien arviointiin perustuvaa menetelmää, vähentääksemme ja kontrolloidaksemme lääkeaineiden määrää jätevedessämme. Tavoitteena on saavuttaa turvalliset jätevesien päästötasot (RQ<1*) antibiooteille Tevan tuotantolaitoksissa vaiheittain. Tällä hetkellä jo 65 % tuotantolaitoksista täyttää vaatimukset, mutta tavoitteemme on, että

 • 2030: 80 % tuotantolaitoksista täyttää vaatimukset
 • 2035: 100 % tuotantolaitoksista täyttää vaatimukset

Omien tehtaidemme lisäksi arvioimme Tevan antibioottitoimittajien tehtaiden jätevesien päästötasoja ja asetamme vaatimuksia toimittajille, jotka eivät yllä tavoitteisiimme (RQ<1*).

Ympäristöhaittojen todennäköisyyttä kuvataan riskiosamäärällä (RQ = Risk Quotient*). Mitä suurempi luku on, sitä suuremmat ovat ympäristöön kohdistuvat riskit. Tevan toimintaa ohjaava turvallinen RQ raja on määritelty AMR Industry Alliancen antibioottien valmistustandareissa.

Laskukaava

RQ = PEC/PNEC, missä
PEC (Predicted Environmental Concentration) = ennustettu ympäristöpitoisuus
PNEC (Predicted No Effect Concentration) = haitattomaksi arvioitu pitoisuus

Teva julkaisi toukokuussa 2024 Healthy Future 2023 raportin, josta löydät aiheesta lisätietoa.

Yhteinen tavoite

Antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen haaste, joka vaatii yhteistyötä kaikilta tahoilta. Teva on sitoutunut ympäristötoimiin ja tavoitteisiin, jotka edistävät vastuullista antibioottien käyttöä sekä kestävää terveydenhuoltoa ja toimii osana monialaista globaalia yhteistyötä. Yritysten lisäksi yksilöt ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä osansa torjuakseen ilmiötä, sillä jo pienillä, yksilötason teoilla ja valinnoilla on vaikutus. Yhdessä voimme varmistaa, että antibiootit säilyttävät tehonsa myös tulevaisuudessa.

 

COB-FI-00053-5-24

Sandra Kontola

Associate Director Portfolio Product Management EU

Proviisori, joka työskentelee Tevan Euroopan tuotelanseerausten parissa. Vuosien työkokemus projektinhallinnasta ja tuotearvioinneista lääketeollisuudessa on kertynyt niin Pohjoismaisista markkinoista kuin Euroopan tasolta. Vapaa-aika kuluu koiraharrastusten ja talviurheilulajien parissa.

 1. Antimicrobial resistance (who.int)
 2. Antibioottiresistenssi – THL
 3. https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva-esg-progress-report-2023.pdf
 4. pdf (ruokavirasto.fi))
 5. 1Néstor, M. C., & Mariana, C. (2019). Impact of pharmaceutical waste on biodiversity. Ecopharmacovigilance: Multidisciplinary Approaches to Environmental Safety of Medicines, 235-253