18.12.2023

Kuinka iäkkäiden lääkehoidon haittavaikutuksia voidaan välttää?

Väestörakenteen muuttuessa iäkkäiden henkilöiden osuus kasvaa, mikä korostaa ikääntyneiden lääkehoidon merkitystä. Tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon varmistaminen ja ennaltaehkäisevien toimien kehittäminen iäkkäiden kotona-asumisen tukemiseksi eivät ole ainoastaan välttämättömiä potilaiden elämänlaadulle, vaan myös terveydenhuollon kustannuksille. Iäkkäiden potilaiden lääkehoidon riskitekijöiden tunnistaminen ja hallinta ovat ensiarvoisen tärkeitä, sillä monet sairaalahoitoon johtaneet lääkehaitat olisivat olleet ehkäistävissä.

Vuoteen 2030 mennessä vähintään joka neljäs asukas Suomessa on yli 75-vuotias. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa iäkkäiden toimintakykyyn heikentävästi vaikuttavia riskitekijöitä ja kehittää ennalta ehkäiseviä toimia tukea heidän kotona-asumistaan1-4. Ikääntyessä useiden elinten toimintakyky heikentyy, ja samanaikaisesti voi ilmetä monia sairauksia ja geriatrisia oireyhtymiä. Tämä voi johtaa useiden erilaisten lääkkeiden yhtä aikaiseen käyttöön5. Lääkkeiden riskienhallinta on tärkeä strategia, jolla pyritään ehkäisemään tai vähentämään lääkkeiden käyttöön liittyviä riskitekijöitä, jotka voivat heikentää elämänlaatua ja lisätä kuolleisuutta sekä merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle6,7.

Tutkimuksia lääkkeiden vaikutuksista iäkkäille on harvassa. Tämä vaikeuttaa lääkehoitojen vasteiden ennustamista sekä suositusten määrittämistä ikäihmisille8,9. Ikääntyneen potilaan odottamattomat vasteet lääkehoitoon verrattuna nuorempaan samaa sukupuolta olevaan ja samanlaisen ruumiinrakenteen omaavaan potilaaseen voidaan selittää muun muassa ikääntymisen tuomilla muutoksilla lääkeaineen farmakodynaamiikkaan ja farmakokinetiikkaan10.

Lääkkeiden farmakokinetineettiset ja -dynaamiset muutokset ikääntyessä

Ikääntymisen yleisten fysiologisten muutosten ymmärtäminen auttaa ennakoimaan lääkkeiden imeytymisessä, jakautumisessa, metaboliassa ja erittymisessä (farmakokinetiikka) tapahtuvia muutoksia5,10. Ikääntyessä tapahtuvat muutokset suolistossa, kuten vähentyvä mahahapon eritys, vatsan tyhjenemisen hidastuminen ja suoliston verenkierron vähentyminen, voivat vaikuttaa siihen, miten lääkkeet imeytyvät. Lääkkeen imeytymisnopeus voi myös muuttua, jos rasvaliukoinen lääke annostellaan iäkkäällä kuivan ihon kautta10. Ikääntymisen myötä kehon rasvakudoksen määrä kasvaa ja lihasmassa sekä kehon vesimäärä vähenevät, mikä vaikuttaa lääkeaineiden jakautumistilavuuteen kehossa sekä lääkkeiden siedettyihin annoksiin. Rasvaliukoiset lääkkeet jakautuvat ikääntyneen elimistön rasvakudokseen paremmin, mikä myös pidentää niiden puoliintumisaikaa. Mikäli lääkkeen annostelussa ei oteta huomioon sen pidentynyttä puoliintumisaikaa, tämä voi aiheuttaa lääkkeen haittavaikutuksia11. Vesiliukoisten lääkkeiden jakautumistilavuus puolestaan pienenee, mikä voi johtaa lääkeaineen plasmapitoisuuden toksisuuden kasvuun10. Lääkkeiden aineenvaihdunnassa tärkeiden elimien, kuten maksan ja munuaisten toiminta heikkenee iän myötä, ja näiden elinten koot pienenevät10. Erityisesti munuaisissa tapahtuu merkittäviä fysiologisia muutoksia ikääntymisen myötä, mikä aiheuttaa noin 10 %:n vuosittaisen laskun glomerulussuodosnopeudessa jokaisen vuosikymmenen aikana 30 vuoden iän jälkeen12.

Vaikka ikääntyessä lääkkeen farmakokinetiikka (lääkkeen pitoisuus elimistössä) pysyisi muuttumattomana, sen vaikutus (lääkkeen vaste) kehossa voi silti muuttua (farmakodynamiikka). Ikääntymisen mukanaan tuomat farmakodynamiset muutokset sisältävät esimerkiksi muutoksia reseptorien määrässä ja affiniteetissa sekä niiden toiminnallisissa yhteyksissä ja elimistön homeostaattisissa mekanismeissa10. Nämä muutokset voivat vaikeuttaa lääkkeiden oikeaa annostelua ja iäkkäät vaativat näiden muutosten vuoksi tarkempaa lääkkeiden vasteiden seurantaa – erityisesti keskushermoston ja kardiovaskulaarisen järjestelmän toimintaan vaikuttaviin lääkeaineiden vasteisiin elimistössä10.

Geriatrinen oireyhtymä vai lääkkeen haittavaikutus?

Termiä “geriatrinen oireyhtymä” on käytetty määrittelemään niitä monimutkaisia kliinisiä tiloja, joita esiintyy yleisesti iäkkäillä ja ne eivätkä kuulu sairauskategorioiden piiriin. Kirjallisuuden mukaan on listattu kaikkiaan 24 erilaista geriatrista oireyhtymää13, joista esimerkkeinä inkontinenssi kaatumiset, toimintakyvyn lasku, ja lääkitykseen liittyvät haitat. Lääkkeiden haittavaikutukset voivat olla usein vaikeita tunnistaa iäkkäillä, koska ne ilmenevät usein oireina tai ongelmina, jotka ovat jo yleisiä aikuisilla, kuten huimaus tai kaatumiset14. Jos lääkkeiden haittavaikutukset kasautuvat ajan myötä, ne voidaan virheellisesti tulkita geriatrisiksi oireyhtymiksi tai “ikääntymisen aiheuttamiksi muutoksiksi15-17“. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa yhtä lääkettä käytetään hoitamaan toisen lääkkeen haittavaikutusta14. Kohtelias viestintä moniammatillisen tiimin kesken on avainasemassa vähentämään lääkehaittoja, kun epäilys mahdollisesta lääkehaitasta ilmenee18.

Iäkkäiden lääkehoidon haittavaikutuksia voidaan välttää tunnistamalla niiden riskitekijät

Tutkimuksen mukaan iäkkäillä lääkehaittojen sairaalahoitoon joutumisen keskimääräinen määrä on 17%, kun nuoremmilla tämä luku on 4 %. Näistä lääkehaitoista 88 % on ehkäistävissä19.

Yleisesti lääkkeiden haittavaikutuksien riskitekijöitä voi olla itse potilas, sairaus, käytössä oleva lääkitys tai jokin muu tekijä. Kuitenkin tärkeimmiksi riskitekijöiksi geriatrisessa farmakoterapiassa on tunnistettu lääkkeiden käytön prosessiin liittyvät (järjestelmälliset) tekijät ja lääkkeiden farmakologiset vaikutukset20. Juuri julkaistussa tutkimuksessa tunnistettiin kotona-asuvien 75-vuotiaiden (n=953) merkittävimmät lääkehoidon riskitekijät, joissa merkittävimpiä järjestelmällisiä riskitekijöitä olivat: hoitoon osallistui useampi kuin yksi lääkäri 48 %:lla asukkaista, lääkelista puuttui 43 %:lla sekä 35 % puuttui säännöllinen seuranta21. Lisäksi 35 % asukkaista oli epäselvää lääkehoidon keston pituus. Koetuista lääkehaitoista merkittävimmiksi nousivat ummetus 21 %:lla asukkaista, virtsaamisongelmat 20 %:lla ja 17 %:a asukkaista raportoi epätavallista väsymystä21.

MULTI-FI-01180-12-2023

Jonna-Carita Kanninen

Proviisori, LHKA-erityispätevyys, LuK, väitöskirjatutkija

Jonna-Caritalla on yli 10 vuoden kokemus lääkealan koulutuksien (mm. LHA- JA LHKA) suunnittelusta ja kouluttamisesta sekä monipuolinen käytännön kokemus lääkehoidon arviointien teosta ikäihmisille moniammatillisissa tiimeissä (Vuoden terveysteko – Health Awards).

 1. Escoubas CC, Silva-García CG, Mair WB. Deregulation of CRTCs in Aging and Age-Related Disease Risk. Trends in genetics. 2017;33(5):303-321. doi:10.1016/j.tig.2017.03.002
 2. Ministry of Social Affairs and Health and Association of Finnish Local and Regional Authorities. Quality recommendation to guarantee a good quality of life and improved services for older persons 2020–2023 The Aim is an Age-friendly Finland. Ministry of Social Affairs and Health 2020. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162455/STM_2020_29_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Accessed 18 March 2021.
 3. World Health Organization 2012. Home care across Europe 2012, current structure and future challenges. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/181799/e96757.pdf. Accessed 25 Aug 2021.
 4. Teperi J, Porter ME, Vuorenkoski L et al. The Finnish health care system: a value-based perspective. Sitra Reports 82. 2009. http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Finnish_Health_Care_System_SITRA2009_78584c8b-10c4-4206-9f9a-441bf8be1a2c.pdf. Accessed 25 Aug 2021.
 5. Shi S, Klotz U. Age-Related Changes in Pharmacokinetics. Current drug metabolism. 2011;12(7):601-610. doi:10.2174/138920011796504527
 6. Cohen, M. (Ed.) Medication Errors, 2nd ed.; American Pharmaceutical Association: Washington, WA, USA, 2007.
 7. Kallio S, Eskola T, Pohjanoksa-Mäntylä M, Airaksinen M. Medication Risk Management in Routine Dispensing in Community Pharmacies. Int J Environ Res Public Health. Nov 5 2020;17(21)doi:10.3390/ijerph17218186
 8. Blanco-Reina E, Valdellós J, Ocaña-Riola R, et al. Factors Associated with Health-Related Quality of Life in Community-Dwelling Older Adults: A Multinomial Logistic Analysis. Journal of clinical medicine. 2019;8(11):1810. doi:10.3390/jcm8111810
 9. Kucukdagli P, Bahat G, Bay I, et al. The relationship between common geriatric syndromes and potentially inappropriate medication use among older adults. Aging clinical and experimental research. 2019;32(4):681-687. doi:10.1007/s40520-019-01239-x
 10. Hutchison LC, O’Brien CE. Changes in Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in the Elderly Patient. Journal of Pharmacy Practice. 2007/02/01 2007;20(1):4-12. doi:10.1177/0897190007304657
 11. Stegman S. Developing drug products in an aging society : from concept to prescribing. AAPS Advances in the pharmaceutical sciences series, volume 24. Springer; 2016.
 12. Aymanns C, Keller F, Maus S, Hartmann B, Czock D. Review on Pharmacokinetics and Pharmacodynamics and the Aging Kidney. Clinical journal of the American Society of Nephrology. 2010;5(2):314-327. doi:10.2215/CJN.03960609
 13. Won CW, Yoo HJ, Yu SH, et al. Lists of geriatric syndromes in the Asian-Pacific geriatric societies. European geriatric medicine. 2013;4(5):335-338. doi:10.1016/j.eurger.2013.07.005
 14. Akkawi M, Mohd Taufek N, Abdul Hadi A, Nik Lah NN. The prevalence of prescribing medications associated with geriatric syndromes among discharged elderly patients. Journal of pharmacy & bioallied science. 2020;12(6):747-751. doi:10.4103/jpbs.JPBS_305_19
 15. Saraf AA, Petersen AW, Simmons SF, et al. Medications associated with geriatric syndromes and their prevalence in older hospitalized adults discharged to skilled nursing facilities. J Hosp Med. Oct 2016;11(10):694-700. doi:10.1002/jhm.2614
 16. Lim R, Bereznicki L, Corlis M, et al. Reducing medicine-induced deterioration and adverse reactions (ReMInDAR) trial: study protocol for a randomised controlled trial in residential aged-care facilities assessing frailty as the primary outcome. BMJ open. 2020;10(4):e032851. doi:10.1136/bmjopen-2019-032851
 17. Lund BC, Schroeder MC, Middendorff G, Brooks JM. Effect of hospitalization on inappropriate prescribing in elderly Medicare beneficiaries. J Am Geriatr Soc. Apr 2015;63(4):699-707. doi:10.1111/jgs.13318
 18. Bergman AA, Jaynes HA, Gonzalvo JD, et al. Pharmaceutical Role Expansion and Developments in Pharmacist-Physician Communication. Health Commun. 2016;31(2):161-70. doi:10.1080/10410236.2014.940672
 19. Petrovic M, van der Cammen T, Onder G. Adverse Drug Reactions in Older People: Detection and Prevention. Drugs & aging. 2012;29(6):453-462. doi:10.2165/11631760-000000000-00000
 20. Alhawassi TM, Krass I, Bajorek BV, Pont LG. A systematic review of the prevalence and risk factors for adverse drug reactions in the elderly in the acute care setting. Clinical interventions in aging. 2014;9:2079-2086. doi:10.2147/CIA.S71178
 21. Kanninen J-C, Puustinen J, Airaksinen M, et al. Self-assessed medication risk factors as part of comprehensive health screening in home-dwelling older adults. https://doi.org/10.1002/hsr2.1196. Health Science Reports. 2023/04/01 2023;6(4):e1196. doi:https://doi.org/10.1002/hsr2.1196

Lue myös