7.6.2023

Iäkkäiden kipu- ja psyykelääkehoidon haasteet

Kalenteri- ikä ei muodosta estettä onnistuneelle lääkehoidolle, mutta iän aiheuttamat muutokset tulee huomioida lääkehoitoa suunniteltaessa. Kipu- ja psyykeongelmat ovat yleisiä ja aiheuttavat iäkkäillä merkittävää toimintakyvyn laskua.

Asianmukaisella hoidolla voidaan lievittää oireita merkittävästi ja yleensä farmakologisten hoitojen teho on hyvä. Etenkin iäkkään potilaan kohdalla lääkehoidon suunnittelussa tulee huomioida kokonaisuus eli elinympäristö, sosiaalinen tukiverkosto, liikuntakyky ja muut somatiikan sairaudet sekä käytössä olevat lääkkeet. Kipu- ja psyykelääkettä valittaessa tulisi muistaa elimistön muutokset ikääntymisen aikana: lääkeaineiden imeytyminen, aineenvaihdunta ja erittyminen voivat muuttua merkittävästikin. Yksilölliset erot kuitenkin korostuvat iän karttuessa ja yleisohjeita lääkehoidosta on vaikeata luoda.

Lääkehoidon hyötyjä ja haittoja on punnittava tarkasti

Lääkehoidon suunnittelu perustuu aina hyöty ja haitta olettamukseen. Erityisesti iäkkäillä tulee pyrkiä turvalliseen lääkehoidon aloitukseen, koska aloitusvaiheeseen ja annosnostoihin yleisesti ottaen liittyvät suurimmat vaaran paikat. Toisaalta haitat voivat olla pitkäaikaisia ja tulla esiin vasta isommilla annoksilla riippuen myös lääkkeen metaboliasta. Sekavuus ja tasapaino-ongelmat ovat ongelmallisimpia, koska etenkin näihin liittyy kohonnut tapaturmariski ja esimerkiksi lonkkamurtuman myötä kuolleisuus lisääntyy selvästi. Uutta lääkettä aloittaessa tulisi järjestää riittävän tiheä seuranta ja turvallinen kotiympäristö lääkehoidon aloituksen ajaksi, joiden lisäksi aloitusannoksien ja annoslisäysten tulisi olla mahdollisimman pieniä. Läheisten arvio on myös tarpeen lääkehoidon tehon seurannassa, koska hyödytön lääke tulee aina lopettaa. Myös pitoisuusmäärityksiä voidaan käyttää lääkehoidon seurannassa.

Interaktioista

Polyfarmasia nostaa vakavien interaktioiden riskiä merkittävästi ja tästä syystä iäkkäiden lääkityksen kokonaisarviointi olisi tärkeätä toteuttaa säännöllisesti. Monissa paikoissa tähän onkin herätty ja panostettu farmaseuttien tekemiin lääkityksen arviointeihin, josta saavutettavat hyödyt ovat useimmiten merkittäviä karsien pois turhia lääkityksiä. Erityisen alttiita iäkkäät ovat antikolinergisten, sedatiivisten ja verenvuodon vaaraa lisäävien lääkkeiden aiheuttamille ongelmille. Nämä kolme ryhmää ovat kuitenkin vahvasti edustettuna psyyke- ja kipulääkkeissä tehden lääkityksen suunnittelusta melkoista tasapainoilua hyötyjen ja haittojen välillä. Asian merkittävyyttä korostaa kuitenkin tosiasia, että varsin merkittävä osa iäkkäiden päivystyskäynneistä johtuu erilaisten lääkkeiden haitoista.  Nykyään lääkärin apuna ovat myös erilaiset interaktiotietokannat ja laskurit, jotka auttavat optimoimaan lääkeannoksia ja huomioimaan lääkehaitat jo lääkitystä aloittaessa. Lisäksi on tärkeätä muistaa optimoida lääkkeettömien hoitomuotojen käyttö. koska nämä useimmiten muodostavat tärkeän perustan kipuongelmissa, mutta myös psyykeongelmissa.

Tärkeätä on kuitenkin muistaa, että korkea ikä ei saa olla hyödyllisen lääkityksen este. Oikeanlaisella lääkityksellä useimmiten mahdollistetaan mahdollisimman toimintakykyiset elinvuodet ja omatoimisuus, jolloin voidaan vähentää myös päivittäistä avun tarvetta.

Kiinnostaako aihepiiri? Lue lisää: Kuinka iäkkäiden lääkehoidon haittavaikutuksia voidaan välttää?

Lue artikkeli

MULTI-FI-01036-06-2023

Henry Karlsson

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, Biologisen psykiatrian dosentti, LT, VTM, FM

Henry on psyykkisten häiriöiden parissa tutkimusta ja kliinistä työtä tekevä syntyperäinen turkulainen, jolle suurta iloa tuottaa työmatkapyöräily ja kevään aurinkoiset päivät.

Juhani Juhola

Fysiatrian erikoislääkäri, LT

Juhani on tuki – ja liikuntaelin sekä kipuongelmien parissa työskentelevä fysiatri

  • Iäkkään potilaan lääkityksen arvio lääkärin työvälineenä; Suomen Lääkärilehti 2022;77(7-8):307-310
  • Katsaus; Riitta Antikainen, Hanna-Mari Jauhonen, Hanna-Maria Roitto, Timo Strandberg, Jouko Laurila ja Risto Huupponen; Vaikeasti muistisairaan vanhuksen kivun hallinta toteutuu palvelutalossa huonommin kuin laitoksessa
  • Suomen Lääkärilehti; 2018;73(18):1137-1142; Alkuperäistutkimus; Harriet Finne-Soveri, Dimitrije Jakovljevic, Matti Mäkelä, Rauha Heikkilä, Paula Andreasen, Marika Kylänen, Suvi Leppäaho ja Teija Hammar
  • Kipu- Käypä hoito; Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä; 22.8.2017
  • Depressio- Käypä hoito; Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä

Lue myös