Ympäristövastuu on tärkeä osa Tevan toimintakulttuuria

Päivitetty ympäristöohjelmamme asettaa konkreettiset, maailman laajuiset tavoitteet toimintamme ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi. Tavoite on vähentää tuotannossa syntyviä kasvihuonekaasuja, panostaa uusiutuvan energian käyttöön ja huolehtia tehokkaasta kierrätyksestä.

Tevalla ympäristön huomioiminen on luonnollinen osa vastuullista liiketoimintaa. Teva Pharmaceuticals julkaisee vuosittain Social Impact –raportin, johon on koottu toimintaperiaatteemme ja toimintamme yhteiskunnalliset vaikutukset.

Raportti noudattelee kansainvälistä YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Sustainable Development Goals, SDGs 2030), jossa huomioidaan ympäristö, talous ja ihminen.

Uusin ESG-raportti on julkaistu toukuussa 2021 ja se sisältää myös yrityksemme ympäristöohjelman. Lue viimeisin Social Impact –raportti alta.

Lue raportti

Tevan päivitetyt ympäristötavoitteet vuoteen 2030

Vuoden 2021 alussa julkaistut uudet, vuoteen 2030 ulottuvat Tevan ympäristövastuutavoitteet korvaavat aikaisemmat, vuonna 2014 asetetut tavoitteet. Uudet tavoitteet ovat osa yrityksen laajempaa ESG-strategiaa ja perustuvat sitoumukseen tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. ESG (Environmental, Social, Governance) -strategia kertoo yrityksen liiketoiminnan vastuullisesta toteuttamisesta ja siitä, miten sen toimintaa mitataan myös muilla kuin taloudellisilla mittareilla.

Ympäristötavoitteet lyhyesti

Tevan uudet kestävän ympäristökehityksen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen keskeiseen osa-alueeseen:

1. Ilmastotoimet
2. Luonnonvarojen vastuullinen hyödyntäminen
3. Päästöt, jätevedet ja jätteet

Vuoteen 2030 mennessä Teva sitoutuu seuraaviin tavoitteisiin:

  • Vähentää yrityksen suoria ja epäsuoria (GHG-protokolla Scope 1 & 2) kasvihuonekaasu-päästöjä 33% verrattuna vuoden 2017 tasoon. Näin tuemme osaltamme Pariisin ilmastosopimuksessa (2015) määriteltyä tavoitetta pyrkiä rajoittamaan maapallon lämmönnousu alle 2°C:een.
  • Edistää läpinäkyvyyttä yrityksen välillisiin (GHG-protokolla Scope 3) kasvihuonekaasupäästöihin ja lisätä avaintoimijoiden osallisuutta ilmastotoimiin.
  • Parantaa energiatehokkuutta 10%:a ja lisätä uudistuvista energialähteistä saadun energian osuutta 50%:iin.
  • Vähentää veden kokonaiskäyttöä 10%:lla vesipulasta kärsivillä alueilla.
  • Vähentää pakkausmateriaalien kokonaismäärää ja lisätä kierrätettyjen ja vastuullisesti hankittujen materiaalien osuutta 10%:lla.
  • Arvioida ja vähentää lääkkeellisten raaka-aineiden ympäristövaikutuksia.
  • Arvioida avaintuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksia.
  • Jatkaa toiminnassa syntyvän jätemäärän pienentämistä ja vähentää jätteiden ympäristövaikutuksia.
  • Saavuttaa AMR Industry Alliancen asettamat tavoitteet koskien antimikrobisten päästöjen vähentämistä.

Uusien tavoitteiden aikakausi

Vuoteen 2030 asti ulottuva aikajana Tevan asettamissa ympäristötavoitteissa on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. YK:n jäsenmaat ovat sopineet (2015) kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista vuosille 2016–2030. YK:n agenda 2030 pyrkii kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta. Ottaen huomioon Tevan maailmanlaajuisen toiminnan koon ja monimuotoisuuden, sen uudet ympäristötavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta silti mahdolliset saavuttaa. Teva valmistaa lääkkeitä yli 60 tehtaassa ympäri maailman, joten sen toiminnalla on merkitystä ympäristön kannalta. Tevan ympäristötoimet on jo huomioitu useissa riippumattomissa kansainvälisissä arvioinneissa. Lue lisää yrityksemme kansainvälisiltä sivuilta.

Uusi tieto apuna lääkeainejäämien vähentämisessä

Tutkimustieto lääkeainejäämien haitoista ympäristössä on lisääntynyt valtavasti 2000-luvulla. Lääkeainejäämät ovat väistämätön seuraus lääkevalmisteen käytöstä, kun elimistöstä erittynyt lääkeaine tai sen aktiiviset hajoamistuotteet kulkeutuvat kunnallisten jätevesien kautta ympäristöön.

Suurin osa ympäristön lääkeainejäämistä syntyykin oikein käytetyistä lääkkeistä normaalikulutuksen seurauksena. Väestönkasvun, ikääntymisen ja kaupungistumisen myötä lääkeainejäämät jätevesissä lisääntyvät ja paikallistuvat. Myös modernien analyysimenetelmien kehitys mahdollistaa yhä pienempien lääkejäämäpitoisuuksien havaitsemisen.

Lääketeollisuuden, rooli ja vastuu korostuvat lääkekehityksessä sekä tuotantolaitoksissa. Teva on yksi maailman suurimmista lääkevalmistajista, joten meillä on jo kokomme puolesta vastuu huolehtia tuotantomme kestävyydestä myös ympäristönäkökulmasta. Toimimme asetetun lainsäädännön, viranomaisohjeiden ja ympäristönsuojeluun tarkoitettujen määräysten mukaisesti.  Ympäristölainsäädäntö ja viranomaismääräykset eri maiden välillä vaihtelevat edelleen paljon, ja osin sen vuoksi tuotantolaitosten yhtenäisten toimintamallien luominen on hidasta. Työ lääkejäämien ympäristöön kulkeutumisen estämiseksi tuotantolaitoksissa on käynnissä.

Ennaltaehkäisevillä sisäisillä toimilla ja ISO-laatujärjestelmän ympäristöohjeita noudattamalla, Tevan tuotantolaitoksissa raportoitujen yksittäisten lääkeainepäästötapahtumien määrässä on saatu aikaan merkittävä parannus; vuodesta 2017 raportoituja tapauksia on pystytty vähentämään lähes 80%.

Yhdessä hyvä tulee

Koska kyse on globaalista haasteesta, sen ratkaisemiseen tarvitaan koko toimialan yhteistyötä. Tässä yhteistyössä Teva on vahvasti mukana. Kehittämme jatkuvasti omaa toimintaamme ja vaikutamme kansainvälisissä kattojärjestöissä ja yhteishankkeissa, joissa maailmanlaajuisia tavoitteita ja säädöksiä asetetaan tulevaisuudessa.

Myös yksittäinen ihminen voi olla ennaltaehkäisevässä työssä mukana. Lääkkeiden oikea käyttö vain tarpeeseen ja lääkärin ohjeiden mukaisesti on oikeasti vaikuttavaa ympäristötyötä. Käyttämättä jääneiden ja vanhentuneiden lääkkeiden asianmukainen hävittäminen on tärkeä osa lääkeainejäämien ympäristöön päätymisen ehkäisyssä. Käyttämättä jääneet lääkkeet tulee aina palauttaa apteekkiin hävitettäväksi.

 

FI/CORPI/20/0022/04/2020
MULTI-FI-NP-00024