Ympäristövastuu on tärkeä osa Tevan toimintakulttuuria

Päivitetty ympäristöohjelmamme asettaa konkreettiset, maailman laajuiset tavoitteet toimintamme ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi. Tavoite on vähentää tuotannossa syntyviä kasvihuonekaasuja, panostaa uusiutuvan energian käyttöön ja huolehtia tehokkaasta kierrätyksestä.

Tevalla ympäristön huomioiminen on luonnollinen osa vastuullista liiketoimintaa. Teva Pharmaceuticals julkaisee vuosittain Social Impact –raportin, johon on koottu toimintaperiaatteemme ja toimintamme yhteiskunnalliset vaikutukset.

Raportti noudattelee kansainvälistä YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Sustainable Development Goals, SDGs 2030), jossa huomioidaan ympäristö, talous ja ihminen.

Tevan päivitetyt ympäristötavoitteet vuoteen 2030

Vuoden 2021 alussa julkaistut, vuoteen 2030 ulottuvat Tevan ympäristövastuutavoitteet korvasivat aikaisemmat, vuonna 2014 asetetut tavoitteet. Tavoitteet ovat osa Tevan laajempaa ESG-strategiaa ja perustuvat sitoumukseen tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. ESG (Environmental, Social, Governance) -strategia kertoo yrityksen liiketoiminnan vastuullisesta toteuttamisesta ja siitä, miten sen toimintaa mitataan myös muilla kuin taloudellisilla mittareilla. Tavoitteita päivitetään ja edistymistä seurataan vuosittain. Tevan ESG-raportteihin pääset kokonaisuudessaan tutustumaan täältä.

Ympäristötavoitteet lyhyesti

Tevan kestävän ympäristökehityksen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:

1. Ilmastotoimet
2. Luonnonvarojen vastuullinen hyödyntäminen
3. Päästöt, jätevedet ja jätteet

Teva sitoutuu saavuttamaan seuraavat tavoitteet vuoteen 2030 mennessä:

  • Vähentää yrityksen omassa vaikutuspiirissä olevia (GHG luokka 1 & 2) kasvihuonekaasupäästöjä 46 prosenttia vuoden 2019 tasoon verrattuna. Näin tuemme osaltamme Pariisin ilmastosopimuksessa (2015) määriteltyä tavoitetta pyrkiä rajoittamaan maapallon lämmönnousu alle 2°C:een.
  • Vähentää epäsuorasti aiheuttamiemme (GHG luokka 3) kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosenttia vuoden 2020 tasoon verrattuna tiiviissä yhteistyössä kaikkien toimittajiemme kanssa.
  • Parantaa energiatehokkuutta 10 prosenttia vuoden 2020 tasoon verrattuna ja lisätä uudistuvista energialähteistä saadun energian osuutta 50 prosenttiin.
  • Vähentää veden kokonaiskäyttöä 10 prosentilla vuoden 2020 tasoon verrattuna vesipulasta kärsivillä alueilla.
  • Vähentää pakkausmateriaalien kokonaismäärää ja lisätä kierrätettyjen ja vastuullisesti hankittujen materiaalien osuutta 10 prosentilla vuosina 2025–2030.
  • Arvioida avaintuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutukset.
  • Arvioida ja vähentää tuotannossa käytettyjen lääkkeellisten raaka-aineiden ympäristövaikutuksia.
  • Jatkaa toiminnassa syntyvän jätemäärän pienentämistä ja vähentää jätteiden ympäristövaikutuksia.
  • Saavuttaa kaikki AMR Industry Alliancen asettamat tavoitteet koskien antimikrobisten päästöjen vähentämistä.

Ympäristötavoitteet noudattavat Yhdistyneiden Kansakuntien aikataulua

Ympäristötavoitteiden vuoteen 2030 asti ulottuva aikajana on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. YK:n jäsenmaat ovat sopineet (2015) kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista vuosille 2016–2030. YK:n agenda 2030 pyrkii kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta. Ottaen huomioon Tevan maailmanlaajuisen toiminnan koon ja monimuotoisuuden, sen uudet ympäristötavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta silti mahdolliset saavuttaa.

Teva valmistaa lääkkeitä yli 60 tehtaassa ympäri maailman, joten sen toiminnalla on merkitystä ympäristön kannalta. Tevan ympäristötoimet on jo huomioitu useissa riippumattomissa kansainvälisissä arvioinneissa. Lue lisää yrityksemme kansainvälisiltä sivuilta.

COB-FI-00031-4-23