Yhdessä erilaisina: yhteisöllisyys ja monimuotoisuus muovaavat tietä menestykseen

Moni yritys, yhteisö ja toimiala kiinnittää yhä enemmän huomiota yhteisöllisyyden ja monimuotoisuuden (inclusion & diversity) vahvistamiseen osana päivittäistä liiketoimintaansa. Eikä ihme!

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys kuuluvat jokaisen perustuslaillisiin oikeuksiin ja edellyttävät aktiivisia toimenpiteitä. Myös hyödyt ovat selvät: mitä monimuotoisempi organisaatio, sen innovatiivisempi ja tuloksellisempi se on. Kun ajattelu tiimeissä on monipuolisempaa ja rikkaampaa, saadaan uusia näkökulmia ja päästään usein myös parempiin tuloksiin.

Aihetta voisi kuvata yksinkertaistaen näin: monimuotoisuus on sitä, että saat kutsun juhliin. Yhteisöllisyys on sitä, että sinua pyydetään juhlissa tanssimaan muiden mukana. Yhteisöllisyydellä ja monimuotoisuudella tavoitellaan työyhteisöissä sitä, että jokaisen olisi helppo tulla hyväksytyksi omana, aitona itsenään sekä kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä työ on tuloksellisempaa

Teva panostaa yhteisöllisyyteen ja monimuotoisuuteen

Tevan arvoista muun muassa välittäminen (caring) ja yhdessä tekeminen (getting it done together) muovaavat yrityskulttuuriamme. Muun muassa rodullistettujen kohtaama epäoikeudenmukaisuus on yhteiskunnallisesti suuri teema. Se on nostanut monimuotoisuuden ja oikeudenmukaisuuden merkitystä maailmanlaajuisesti myös liike-elämässä.

Tevalla on Euroopassa, Pohjoismaissa ja Suomessa henkilöstöstä koostuvia työryhmiä, jotka rakentavat tietoisuutta ja ymmärrystä yhteisöllisyydestä ja monimuotoisuudesta. Ryhmät tuovat kuuluviin kulttuurisia ja eettisiä muutoksia, jotka tukevat myös yrityksen liiketaloudellista menestystä. Muun muassa Tevan henkilöstökyselyssä monitoroidaan yhteisöllisyyteen ja monimuotoisuuteen liittyviä kokemuksia.

Tuhannet tevalaiset suorittivat syksyllä 2021 yhteisöllisyys- ja monimuotoisuuskoulutuksen (Fostering An Inclusive Culture at Teva). Aihetta käsiteltiin inhimillisellä ja lämpimällä otteella. Koulutus antoi hyviä eväitä tunnistaa ja välttää tiedostamattomia ennakkoluuloja ja stereotypioita, jotta ne eivät vaikuttaisi päätöksentekoon tai johtaisi syrjintään.

Yritykset, joiden johtoryhmissä sukupuolet ovat tasaisesti edustettuina ovat tuottavampia kuin ne, joissa toinen sukupuoli on yliedustettuna.** Tevan Suomen johtoryhmässä ja esihenkilöissä naisia ja miehiä on tasaisesti. Myös ikärakenne on varsin tasainen Suomen organisaatiossa.***

Näkymättömästi monimuotoisia

Työyhteisön monimuotoisuus ei näy aina päälle. On inhimillistä ajatella, että olemme samanlaisia etenkin, jos puhumme samaa kieltä ja syntyperämme on sama. Monimuotoisuutta ovat kuitenkin muun muassa:

  • arvot ja asenteet
  • kokemukset ja näkemykset
  • työnkuva ja työhistoria
  • fyysiset ja henkiset kyvyt
  • sukupuoli
  • ikä
  • äidinkieli
  • uskonto
  • seksuaalinen identiteetti

Asiakas- ja kuluttajakuntakin on monimuotoinen, jolloin tuotteiden ja palveluiden pitäisi palvella ja puhutella mahdollisimman monia. Esimerkiksi tuotekehitystä ajatellen on hyvä muistaa, että monimuotoiset ryhmät tekevät laadukkaampia päätöksiä ketterämmin ja faktoihin perustuen.** Tevalla Suomessa esimerkiksi tuotekategorioiden kehitystyöpajoihin osallistuu ihmisiä eri funktioista ja tehtävistä, jolloin asioita arvioidaan monipuolisesti eri lähtökohdista.

Miksi yhteisöllisyys ja monimuotoisuus kannattavat?

Yhteisöllisyys ja monimuotoisuus luovat kilpailuetua. Monimuotoinen työkulttuuri houkuttaa 75 % todennäköisemmin hyviä työnhakijoita.* Inklusiiviset organisaatiot menestyvät paremmin ja tekevät parempia päätöksiä kuin muut.*

Yhteisöllisyyttä vaalivilla työpaikoilla työurat ovat usein pidempiä. Mikäli tarpeeksi vahvaa sidettä työnantajaan ja tiimiin ei synny tai yhteisöllisyys on kärsinyt, on matalampi kynnys vaihtaa työpaikkaa. Tämä on korostunut etenkin koronapandemian aikana, jolloin monessa yrityksessä on tehty etätöitä.

Yhteisen kulttuurin rakentaminen on kaikkien tehtävä. Se ei voi olla pelkästään yhden ryhmän tai esihenkilöiden agendalla, vaikka esimerkillä johtamisen merkitystä ei voi vähätellä. Yhteisen kulttuurin rakentamiseen ja vahvistamiseen tarvitaan kaikkia, jotta työtyytyväisyys säilyy ja yrityksessä viihdytään kauemmin. Monimuotoisuus on todellisuutta, yhteisöllisyys on valinta.

Teva Finland, Mentimeter-kysely toukokuu 2021

Syrjimättömyys- ja yhdenvertaisuusperiaatteet perustuvat lainsäädäntöön. Yritysten ESG-ohjelmissa (ESG =Environmental, Social and Governance) yhteisöllisyys ja monimuotoisuus-aloitteet liittyvät sosiaaliseen vastuuseen (Social).

Monimuotoisuus: edustuksellisuutta (representaatio) eli kuinka yhteisö on rakentunut erilaisista ihmisistä ja ryhmistä.
Yhteisöllisyys: kuinka arvostetaan ja integroidaan eri ryhmien tuomaa ja tuottamaa lisäarvoa, näkökulmia ja läsnäoloa.

NPS-FI-NP-00027-02-2022

Jenni Bäckström-Toivanen

Digital Communication and Marketing Manager

Brändinrakennusta ja kaupallista tiedottamista kuluttajamarkkinoinnin saralla parikymmentä vuotta, josta lääketeollisuudessa vuodesta 2013. Vapaa-aikana toimin vapaaehtoisena kansainvälisyyskasvatustehtävissä. Kesällä minut löytää lenkkipolulta, talvella suksilta ja lomalla tien päältä.

* Foster Inclusive Leadership (teva.corp), useita lähteitä: McKinsey & Co, PWC, Korn Ferry, Deloitte.

** McKinsey & Company, Delivering through Diversity (01/2018)

*** Teva Finland, Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (01/2022)